Sprawa T-477/15: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2015 r. - European Dynamics Luxembourg i in./ECHA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.363.40

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 listopada 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2015 r. - European Dynamics Luxembourg i in./ECHA
(Sprawa T-477/15)

Język postępowania: angielski

(2015/C 363/49)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: European Dynamics Luxembourg SA (Luksemburg, Luksemburg), European Dynamics Belgium SA (Bruksela, Belgia), Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: adwokat M. Sfyri)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej, dotyczącej etapu 2 procedury ograniczonej ECHA/2014/86, przekazanej skarżącym pismem z dnia 25 czerwca 2014 r., informującym, że ich oferta nie została wybrana, a zamówienie przyznano innemu konsorcjum;
-
zasądzenie od pozwanej odszkodowania na rzecz skarżących za szkodę i utratę szansy uzyskania zamówienia, w kwocie 520 000 EUR oraz
-
obciążenie pozwanej kosztami postępowania poniesionymi przez skarżących w związku ze skargą, nawet w razie jej oddalenia.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnoszą dwa zarzuty.

1.
Zarzut pierwszy, że ECHA naruszyła obowiązek uzasadnienia w ramach oceny ich oferty, gdyż nie udzieliła informacji na temat relatywnej przewagi wygrywającej oferty.
2.
Zarzut drugi, że ECHA popełniła szereg oczywistych błędów w ocenie ich oferty i, pomocniczo, że wprowadziła nowe i nieznane kryteria na etapie oceny ofert.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.