Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.221.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2017 r. - Marsh/EUIPO (LegalPro)
(Sprawa T-472/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego LegalPro - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 221/33)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Marsh GmbH (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat W. Riegger)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciel: M. Fischer, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 czerwca 2016 r. (sprawa R 146/2016-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego LegalPro jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Marsch GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 383 z 17.10.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.