Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.392.22/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 października 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 września 2016 r. - Xellia Pharmaceuticals i Alpharma/Komisja
(Sprawa T-471/13) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek leków antydepresyjnych zawierających aktywny składnik farmaceutyczny cytalopram - Pojęcie ograniczenia konkurencji ze względu na cel - Potencjalna konkurencja - Leki generyczne - Bariery wejścia na rynek wynikające z istnienia patentów - Porozumienia zawarte pomiędzy właścicielem patentów i przedsiębiorstwem produkującym leki generyczne - Czas trwania dochodzenia prowadzonego przez Komisję - Prawo do obrony - Grzywny - Pewność prawa - Zasada legalności kar)

Język postępowania: angielski

(2016/C 392/25)

(Dz.U.UE C z dnia 24 października 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Xellia Pharmaceuticals ApS (Kopenhaga, Dania) i Alpharma LLC, dawniej Zoetis Products LLC (Florham Park, New Jersey, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: D. Hull, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castilla Contreras i B. Mongin, pełnomocnicy, wspierani przez B. Raymenta, barrister)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji C (2013) 3803 final z dnia 19 czerwca 2013 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 [TFUE] oraz art. 53 porozumienia EOG (sprawa AT/39226 - LUNDBECK) i żądanie obniżenia kwoty grzywny nałożonej na skarżące w tej decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Xellia Pharmaceuticals ApS i Alpharma LLC zostają obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 325 z 9.11.2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.