Sprawa T-471/09: Oetker Nahrungsmittel v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.232.24/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 sierpnia 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2011 r. - Oetker Nahrungsmittel przeciwko OHIM - Bonfait (Buonfatti)

(Sprawa T-471/09)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Buonfatti - Wcześniejszy słowny znak towarowy Beneluksu Bonfait - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

(2011/C 232/41)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 6 sierpnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (Bielefeld, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat F. Graf von Stosch)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: R. Manea, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Bonfait BV (Denekamp, Niderlandy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 2 października 2009 r. (sprawa R 340/2007-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Bonfait BV a Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 2 października 2009 r. (sprawa R 340/2007-4).

2) OHIM pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.

______

(1) Dz.U. C 24 z 30.1.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.