Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.61/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 21 marca 2019 r. - Telenet/Komisja
(Sprawa T-470/18) 1

Język postępowania: angielski

(2019/C 164/65)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 364 z 8.10.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.