Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.258.17/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 sierpnia 2012 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. - medi przeciwko OHIM (medi)

(Sprawa T-470/09)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego medi - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

(2012/C 258/28)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 25 sierpnia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: medi GmbH & Co. KG (Bayreuth, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci H. Lindner, D. Terheggen i T. Kiphuth)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: początkowo S. Schäffner, następnie G. Schneider, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 października 2009 r. (sprawa R 692/2008-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego medi jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Medi GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.
______

(1) Dz.U. C 24 z 30.1.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.