Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.53/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Audimas/EUIPO - Audi (AUDIMAS)
(Sprawa T-467/18) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy AUDIMAS - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy AUDI - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 305/64)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Audimas AB (Kowno, Litwa) (przedstawiciel: adwokat G. Domkutė-Lukauskienė)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 maja 2018 r. (sprawa R 2425/2017-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Audi a Audimas.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Audimas AB zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 341 z 24.9.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.