Sprawa T-466/13: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2013 r. - Hermann Trollius przeciwko ECHA. - OpenLEX

Sprawa T-466/13: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2013 r. - Hermann Trollius przeciwko ECHA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.44

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2013 r. - Hermann Trollius przeciwko ECHA

(Sprawa T-466/13)

(2013/C 325/72)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hermann Trollius GmbH (Lauterhofen, Niemcy) (przedstawiciele: M. Ahlhaus i J. Schrotz, adwokaci)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji ECHA nr SME (2013) 0191 z dnia 31 stycznia 2013 r., a także anulowanie faktury nr 10035033 wystawionej przez ECHA w dniu 4 lutego 2013 r. oraz
obciążenie pozwanej wszystkimi kosztami postępowania, w tym także tymi poniesionymi przez skarżącą.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1)
Zarzut pierwszy dotyczący braku uprawnień pozwanej
zdaniem skarżącej pozwana nie była uprawniona do wydania decyzji nr SME (2013) 0191 ze względu na to, że ani rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 1 , ani rozporządzenie (WE) nr 340/2008 2 nie uprawniają jej do wydania odrębnej decyzji mającej na celu ustalenie tego, czy dany podmiot rejestrujący spełnia warunki wymagane do uznania go za MŚP.
2)
Zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 104 ust. 1 rozporządzenia REACH w związku z przepisami rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. 3
zdaniem skarżącej pozwana we wszystkich wymienionych z nią pismach a naruszyła ciążący na niej obowiązek zwracania się do osoby podlegającej jurysdykcji danego państwa członkowskiego w języku urzędowym tego państwa. Skarżąca twierdzi, że to naruszenie prawa uniemożliwiło jej spełnienie wymogów dowodowych związanych z jej statusem małego przedsiębiorstwa.
3)
Zarzut trzeci dotyczący okoliczności, że skarżąca jest w istocie małym przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE 4 , efektem czego wydając zaskarżone decyzje Komisja dopuściła się błędu co do istoty.
1 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzie-lania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (rozporządzenie REACH).
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
3 Rozporządzenie Rady nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
4 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.