Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.303.44

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 września 2014 r.

Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2014 r. - Österreichische Post przeciwko Komisji
(Sprawa T-463/14)

Język postępowania: niemiecki

(2014/C 303/52)

(Dz.U.UE C z dnia 8 września 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Österreichische Post AG (Wiedeń, Austria) (przedstawiciele: H. Schatzmann, J. Bleckmann, Rechtsanwälte)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji w sprawie C (2014) 2093 w zakresie, w jakim nadal należy stosować dyrektywę 2004/17/WE w odniesieniu do udzielania zamówień dotyczących niewymienionych w art. 1 decyzji wykonawczej usług pocztowych, o których wyłączenie wystąpiła skarżąca na podstawie art. 30 ust. 6 dyrektywy 2004/17/WE;
- posiłkowo, jeżeli w opinii Sądu częściowe zaskarżenie zaskarżonej decyzji jest niedopuszczalne albo niemożliwe, stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w całości;
- obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi, że zaskarżona decyzja z punktu widzenia niewymienionych w art. 1 decyzji wykonawczej usług pocztowych jest niezgodna z prawem na podstawie art. 263 ust. 2 TFUE, ponieważ Komisja naruszyła prawo Unii poprzez niewłaściwe zastosowanie i błędną wykładnię dyrektywy 2004/17/WE. Skarżąca podnosi w tym względzie, że świadczone przez nią usługi pocztowe poddane są wystarczającej i bezpośredniej konkurencji, tak że zachodzą przesłanki do wyłączenia zgodnie z art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE. Skarżąca ponadto twierdzi, że Komisja niewłaściwie zastosowała kryteria i metody ustanowione przez prawo Unii i orzecznictwo w celu odgraniczenia rynków.

Następnie skarżąca podnosi naruszenie istotnych przepisów postępowania, ponieważ Komisja uchybiła swojemu obowiązkowi dostatecznego uzasadnienia swojej decyzji.

Wreszcie, skarżąca utrzymuje, że Komisja naruszyła ogólne podstawowe przepisy postępowania, ponieważ naruszyła prawo skarżonej do bycia wysłuchanym poprzez brak merytorycznego ustosunkowania się do zarzutów skarżącej i przedstawionych przez nią dowodów.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.