Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.327.39/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 października 2008 r. - Imagion przeciwko OHIM (DYNAMIC HD)

(Sprawa T-463/08)

(2008/C 327/68)

Język skargi: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Imagion AG (Trierweiler, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat H. Blatzheim)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 13 sierpnia 2008 r. (sprawa R 488/2008-4) oraz

– obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "DYNAMIC HD" dla usług z klas 35, 38, 41, 42, 45 (nr 6.092.241)

Decyzja eksperta: Częściowe odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania Podniesione zarzuty:

– naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94(1), ponieważ słowny znak towarowy "DYNAMIC HD" nie jest ani opisowy, ani pozbawiony charakteru odróżniającego;

– naruszenie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania;

– niedopełnienie obowiązku uzasadnienia;

– naruszenie zasady równego traktowania.

______

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.