Sprawa T-462/07: Galp Energia Espana i inni v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-462/07: Galp Energia Espana i inni v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.336.13/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. - Galp Energia España i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-462/07) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Hiszpański rynek bitumu penetrującego - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE - Coroczne porozumienia w sprawie podziału rynku oraz uzgadniania cen - Dowód uczestnictwa w kartelu - Obliczanie kwoty grzywny)

(2013/C 336/25)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Galp Energia España, SA (Alcobendas, Hiszpania); Petróleos de Portugal (Petrogal), SA (Lizbona, Portugalia) i Galp Energia, SGPS, SA (Lizbona) (przedstawiciele: M. Slotboom i G. Gentil Anastácio, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre, pełnomocnik, wspierany początkowo przez J. Rivasa Andrésa, adwokata, i przez M. Heenan Brónę, solicitor, następnie przez J. Rivasa Andrésa)

Przedmiot

Tytułem głównym, żądanie stwierdzenia nieważności całości lub części decyzji Komisji C(2007) 4441 wersja ostateczna z dnia 3 października 2007 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 81 [WE] [sprawa COMP/38.710 - Bitum (Hiszpania)], a tytułem ewentualnym, żądanie obniżenia kwoty grzywny nałożonej na skarżące.

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność art. 1 decyzji Komisji C(2007) 4441 wersja ostateczna z dnia 3 października 2007 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 81 [WE] [sprawa COMP/38.710 - Bitum (Hiszpania)] w zakresie, w jakim Komisja stwierdza w tym artykule udział Galp Energía España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, i Galp Energia, SGPS, SA w szeregu porozumień i uzgodnionych praktyk na hiszpańskim rynku bitumu w zakresie, w jakim ów szereg porozumień i uzgodnionych praktyk obejmuje po pierwsze system nadzoru nad wykonywaniem porozumień w sprawie podziału rynku i klientów, a po drugie mechanizm kompensat mający wyrównywać różnice zaistniałe w porównaniu z porozumieniami w sprawie podziału rynku i klientów.
2)
Stwierdza się nieważność art. 3 decyzji C(2007) 4441 wersja ostateczna w zakresie, w jakim Komisja zobowiązuje w nim Galp Energía España, Petróleos de Portugal (Petrogal) i Galp Energia, SGPS do zakończenia naruszenia stwierdzonego w art. 1 rzeczonej decyzji i do powstrzymania się od ponownego podjęcia działania lub zachowania wskazanego we wspomnianym art. 1 lub mającego podobne cele lub skutki w zakresie, w jakim owo naruszenie obejmuje po pierwsze system nadzoru nad wykonywaniem porozumień w sprawie podziału rynku i klientów, a po drugie mechanizm kompensat mający wyrównywać różnice zaistniałe w porównaniu z porozumieniami w sprawie podziału rynku i klientów.
3)
Kwota grzywny nałożonej na Galp Energía España i na Petróleos de Portugal (Petrogal) w art. 2 decyzji C(2007) 4441 wersja ostateczna zostaje ustalona na 8.277.500 EUR, a kwota grzywny nałożonej na Galp Energia, SGPS, w art. 2 wspomnianej decyzji zostaje ustalona na 6.149.000 EUR.
4)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
5)
Każda ze stron pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 51 z 23.2.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.