Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.314.35/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 sierpnia 2016 r.

Postanowienie Sądu z dnia 10 czerwca 2016 r. - Virgin Media/Komisja
(Sprawa T-460/12) 1

Język postępowania: angielski

(2016/C 314/48)

(Dz.U.UE C z dnia 29 sierpnia 2016 r.)

Prezes czwartej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 379 z 8.12.2012.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.