Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. - Grecja / Komisja
(Sprawa T-46/19) 1

[EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - System pomocy obszarowej - Pojęcie "trwałych użytków zielonych" - Artykuł 4 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 - Zintegrowany system zarządzania i kontroli - Kontrole kluczowe - Rozporządzenie nr 1306/2013 - Obowiązek uzasadnienia]

Język postępowania: grecki

(2020/C 378/33)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou i A. Vasilopoulou, pełnomomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Konstantinidis, J. Aquilina i A. Sauka, pełnomocnicy)

Przedmiot

Przedstawione na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1841 z dnia 16 listopada 2018 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. 2018, L 298, s. 34), w zakresie, w jakim dotyczy ona wydatków poniesionych przez Republikę Grecką.

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1841 z dnia 16 listopada 2018 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w zakresie, w jakim na Republikę Grecką nałożono w niej wynoszącą 2 % zryczałtowaną korektę w sektorze pomocy bezpośredniej niezwiązanej z produkcją, w kwocie 12 342 563,07 EUR w odniesieniu do roku budżetowego 2016 i w kwocie 12 060 282,13 EUR w odniesieniu do roku budżetowego 2017.
2)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3)
Komisja Europejska i Republika Grecka pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 93 z 11.3.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.