Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.93.48

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 marca 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2018 r. - TDH Group / EUIPO - Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine)
(Sprawa T-46/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy Pet Cuisine - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2019/C 93/59)

(Dz.U.UE C z dnia 11 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: TDH Group (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat D. Chen)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: M. Rajh, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Comercial de Servicios Agrigan, SA (Huesca, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 10 listopada 2016 r. (sprawa R 685/2016-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Comercial de Servicios Agrigán a TDH Group.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) TDH Group zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 78 z 13.3.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.