Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.329.18/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 września 2014 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2014 r. - Messi Cuccittini przeciwko OHIM - Pires Freitas Campos (LEO)
(Sprawa T-459/14)

Język skargi: hiszpański

(2014/C 329/26)

(Dz.U.UE C z dnia 22 września 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J. Rivas Zurdo i M. Toro Gordillo)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Maria Leonor Pires Freitas Campos (Setúbal, Portugalia)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie R 1554/2013-1 w zakresie, w jakim oddalając odwołanie zgłaszającego potwierdza decyzję Wydziału Sprzeciwów dotyczącą uwzględnienia sprzeciwu B 2009291 i odmowę rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr 10 613 511 "LEO";
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżący

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy zawierający element słowny "LEO" dla towarów z klas 32 i 33 - zgłoszenie nr 10 613 511

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: Maria Leonor Pires Freitas Campos

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny znak towarowy "LEO D'HONOR" dla towarów z klasy 33

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.