Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.44.35/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 listopada 2018 r. - Shindler i in. / Rada
(Sprawa T-458/17) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności - Prawo instytucjonalne - Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii - Umowa określająca warunki wystąpienia - Artykuł 50 TUE - Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie zawarcia tej umowy - Obywatele Zjednoczonego Królestwa zamieszkali w innym państwie członkowskim Unii - Akt przygotowawczy - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalność

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/45)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Harry Shindler (Porto d'Ascoli, Włochy) oraz 12 pozostałych skarżących, których nazwiska zostały wymienione w załączniku (przedstawiciel: adwokat J. Fouchet)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i R. Meyer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady (UE, Euratom) z dnia 22 maja 2017 r. upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie umowy określającej warunki jego wystąpienia z Unii Europejskiej (dokument XT 21016/17), wraz z załącznikiem do tej decyzji określającym wytyczne negocjacyjne dotyczące rzeczonej umowy (dokument XT 21016/17 ADD 1 REV 2).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Postępowanie w przedmiocie wniosku Komisji Europejskiej o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta zostaje umorzone.
3) Harry Shindler i inni skarżący, których nazwiska zostały wymienione w załączniku, pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.
4) Komisja pokrywa własne koszty związane z wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.
1 Dz.U. C 347 z 16.10.17.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.