Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.379.27/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 grudnia 2012 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 października 2012 r. - British Telecommunications przeciwko Komisji

(Sprawa T-456/12)

(2012/C 379/48)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 8 grudnia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: British Telecommunications plc (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci J. Rivas Andrés I G. van de Walle de Ghelcke)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Komisje w dniu 12 czerwca 2012 r. w sprawie pomocy państwa SA.33540 (2012/N) - Zjednoczone Królestwo - City of Birmingham - Digital District NGA Network oraz
obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi siedem zarzutów.

1) Zarzut pierwszy:
Komisja naruszyła art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE i pkt 35 wytycznych w sprawie sieci szerokopasmowych(1) poprzez nieprzeprowadzenie analizy, czy cel pomocy został właściwie określony.
2) Zarzut drugi:
Komisja nie dokonała oceny proporcjonalności proponowanego środka zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) oraz pkt 51 i 79 wytycznych w sprawie sieci szerokopasmowych, a ponadto powinna była wszcząć formalne postępowanie wyjaśniające.
3) Zarzut trzeci:
Komisja powinna była wszcząć formalne postępowanie wyjaśniające, ponieważ proponowana pomoc ma wpływ na rynki inne niż rynek szerokopasmowego dostępu nowej generacji [next generation access ("NGA")], na których nie występują zakłócenia konkurencji i które nie zostały zbadane przez Komisję.
4) Zarzut czwarty:
ze względu na wymóg, aby wybrany operator "umożliwiał wszystkie rodzaje dostępu do sieci, których mogą poszukiwać operatorzy", zaskarżona decyzja niweczy "skutek zachęcający" i jest niezgodna z wytycznymi w sprawie sieci szerokopasmowych i z art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE.
5) Zarzut piąty:
Komisja naruszyła art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE i wytyczne w sprawie sieci szerokopasmowych, zatwierdzając wykorzystanie pomocy państwa w celu powielenia istniejących wcześniej sieci łączy dzierżawionych na obszarze docelowym.
6) Zarzut szósty:
ze względu na wymóg, aby nowa sieć "umożliwiała wszelkie rodzaje dostępu, których mogą poszukiwać operatorzy", zaskarżona decyzja jest nieproporcjonalna i niespójna ze wspólnotowymi ramami regulacyjnymi w zakresie łączności elektronicznej.
7) Zarzut siódmy:
zaskarżona decyzja jest obarczona błędami dotyczącymi okoliczności faktycznych i oczywistymi błędami w ocenie, zaś Komisja, nie przedstawiając odpowiedniego uzasadnienia zaskarżonej decyzji, naruszyła swoje obowiązki w zakresie badania wstępnego.
______

(1) Komunikat Komisji - Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych (Dz.U. 2009 C 235, s. 7)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.