Dz.U.UE.C.2019.16.42/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2018 r. - "Pro NGO!" / Komisja
(Sprawa T-454/17) 1

Zamówienia publiczne - Postępowanie przetargowe - Dochodzenie przeprowadzone przez audytora pochodzącego z sektora prywatnego - Dochodzenie przeprowadzone przez OLAF - Stwierdzenie nieprawidłowości - Decyzja Komisji w sprawie nałożenia na stronę skarżącą kary administracyjnej - Wykluczenie na okres 6 miesięcy z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień i o przyznanie dotacji finansowanych z budżetu ogólnego Unii - Wpis do bazy danych systemu wczesnego wykrywania i wykluczania - Nowy zarzut - Prawo do obrony

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 16/51)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: "Pro NGO!" (Non-Governmental-Organisations/Nicht-Regierungs-Organisationen) e.V. (Kolonia, Niemcy) (pełnomocnik: M. Scheid, adwokat)

Strona przeciwna: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Dintilhac i B.-R. Killmann, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek oparty na art. 263 TFUE, zmierzający do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie nałożenia kary administracyjnej polegającej na wykluczeniu skarżącej na okres 6 miesięcy z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień i o przyznanie dotacji finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. 2012, L 298, s. 1), oraz na wykluczeniu skarżącej na taki sam okres z procedury przyznawania środków określonych w rozporządzeniu Rady (UE) 2015/323 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (Dz.U. 2015, L 58, s. 17).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) "Pro NGO!" (Non-Governmental-Organisations/Nicht-Regierungs-Organisationen) e.V. zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 330 z 2.10.2017.