Sprawa T-453/12: Zoo Sport v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). - OpenLEX

Sprawa T-453/12: Zoo Sport v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.352.15/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 października 2013 r. - Zoo Sport przeciwko OHIM - K-2 (ZOOSPORT)

(Sprawa T-453/12) 1

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ZOOSPORT - Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy ZOOT i wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy SPORTS ZOOT SPORTS - Względna podstawa odmowy - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

(2013/C 352/28)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Zoo Sport Ltd (Leeds, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat I. Rungg)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: K-2 Corp. (Seattle, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat M. Graf)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 sierpnia 2012 r. (sprawa R 1119/2011-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy K-2 Corp. a Zoo Sport Ltd.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Zoo Sport Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 26 z 26.1.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.