Sprawa T-453/12: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2012 r. - Zoo Sport przeciwko OHIM - K-2 (ZOOSPORT).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.26.50/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 12 października 2012 r. - Zoo Sport przeciwko OHIM - K-2 (ZOOSPORT)

(Sprawa T-453/12)

(2013/C 26/102)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Zoo Sport Ltd (Leeds, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat I. Rungg)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: K-2 Corp. (Seattle, Stany Zjednoczone)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

zmianę decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie R 1119/2011-4 w celu oddalenia sprzeciwu w całości, oraz
obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy "ZOOSPORT" dla towarów i usług z klas 18, 25 i 35 - zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 8909251

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: K-2 Corp.

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny wspólnotowy znak towarowy nr 5233119 "ZOOT" dla towarów z klas 9 i 25; graficzny wspólnotowy znak towarowy w kolorach czarnym i białym nr 4719316 "SPORTS ZOOT SPORTS" dla towarów i usług z klas 25, 35, 36 i 41

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w stosunku do części spornych towarów i usług

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe uchylenie zakwestionowanej decyzji

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.