Sprawa T-452/21: Postanowienie Sądu z dnia 30 maja 2022 r. - Thomas Henry v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.284.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2022 r.

Postanowienie Sądu z dnia 30 maja 2022 r. - Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE)
(Sprawa T-452/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Uchylenie zaskarżonej decyzji - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania]

Język postępowania: niemiecki

(2022/C 284/46)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lipca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Thomas Henry GmbH (Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci O. Spieker, A. Schonfleisch i N. Willich)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Hanf, pełnomocnik)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 28 maja 2021 r. (sprawa R 406/2021-1).

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.

2) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Thomas Henry GmbH.

1 Dz.U. C 368 z 13.9.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.