Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.44.69/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 15 listopada 2018 r. - Novenco Building & Industry / EUIPO - Novenco Ventilator (Beijing) (NOVENCO)
(Sprawa T-45/18) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy NOVENCO - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Novenco - Wykreślenie rejestracji międzynarodowej - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/90)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Novenco Building & Industry A/S (Næstved, Dania) (przedstawiciel: adwokat A. Rasmussen)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: E. Śliwińska i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Novenco Ventilator (Beijing) Co. Ltd (Pekin, Chiny) (przedstawiciele: adwokaci T. de Haan i P. Péters)

Przedmiot

Po pierwsze, skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 listopada 2017 r. (sprawa R 2354/2016-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Novenco Building & Industry a Novenco Ventilator (Beijing), a po drugie skarga wzajemna na tę samą decyzję.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi głównej i skargi wzajemnej zostaje umorzone.
2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 104 z 19.3.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.