Sprawa T-448/10: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2010 r. - Apple przeciwko OHIM - Iphone Media (IPH IPHONE).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.328.36/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2010 r. - Apple przeciwko OHIM - Iphone Media (IPH IPHONE)

(Sprawa T-448/10)

(2010/C 328/63)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Apple, Inc. (Cupertino, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: M. Engelman, barrister, i J. Olsen, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Iphone Media, SA (Sewilla, Hiszpania)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie R 1084/2009-4;

– uwzględnienie sprzeciwu strony skarżącej;

– ewentualnie uwzględnienie sprzeciwu strony skarżącej w odniesieniu do takich towarów i usług, dla których ustalono istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, lub dla takich towarów i usług, co do których stwierdzi się, że zgłoszony znak towarowy jest obarczony ryzykiem powodowania czerpania nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego strony skarżącej bądź działania na ich szkodę;

– obciążenie Iphone Media kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Iphone Media

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy "IPH IPHONE" dla towarów i usług z klas 16, 35, 38, 41 i 42 - zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 5562822

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: strona skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny wspólnotowy znak towarowy nr 2901007 "IPHONE" dla towarów i usług z klas 9, 38 i 42

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: strona skarżąca uważa, że zaskarżona decyzja narusza art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (Rady) nr 207/2009 ze względu na błędne zastosowanie przez Izbę Odwoławczą postanowień tych artykułów do spornego znaku towarowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.