Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.4.23

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 października 2018 r. - Pirelli Tyre / EUIPO - Yokohama Rubber (Przedstawienie żłobienia w kształcie "L")
(Sprawa T-447/16) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający żłobienie w kształcie "L" - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego - Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 40/94 - Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/ 1001] - Rozporządzenie (UE) 2015/2424 - Stosowanie przepisów w czasie - Kształt towaru - Charakter oznaczenia - Uwzględnienie elementów przydatnych dla ustalenia zasadniczych właściwości oznaczenia - Interes ogólny leżący u podstaw art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94

Język postępowania: angielski

(2019/C 4/31)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Pirelli Tyre SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci T.M. Müller i F. Togo)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: J. Ivanauskas, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: The Yokohama Rubber Co. Ltd (Tokio, Japonia) (przedstawiciele: adwokaci F. Boscariol de Roberto, D. Martucci i I. Gatto)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 28 kwietnia 2016 r. (sprawa R 2583/2014-5) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Yokohama Rubber a Pirelli Tyre.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność pkt 2 i 3 sentencji decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 28 kwietnia 2016 r. (sprawa R 2583/2014-5).
2) EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Pirelli Tyre SpA.
3) The Yokohama Rubber Co. Ltd pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 350 z 26.9.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.