Sprawa T-446/07: Royal Appliance International v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.256.25/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 października 2009 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 września 2009 r. - Royal Appliance International przeciwko OHIM - BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx)

(Sprawa T-446/07)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Centrixx - Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy sensixx - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2009/C 256/45)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 24 października 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: Royal Appliance International GmbH (Hilden, Niemcy) (przedstawiciele: K.-J. Michaeli i M. Schork, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: S. Schäffner i B. Schmidt, pełnomocnicy)

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również, interwenient przed Sądem: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: S. Biagosch, adwokat)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję wydaną przez Czwartą Izbę Odwoławczą OHIM z dnia 3 października 2007 r. (sprawa R 572/2006-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH i Royal Appliance International GmbH.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona

2) Royal Appliance International GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 37 z 9.2.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.