Dz.U.UE.C.2018.436.45

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 października 2018 r. - CompuGroup Medical / EUIPO - Medion (life coins)
(Sprawa T-444/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego life coins - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy LIFE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 436/63)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: CompuGroup Medical AG (Koblencja, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat B. Dix)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: M. Fischer, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Medion AG (Essen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat G. Hagemeier)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 kwietnia 2017 r. (sprawa R 1569/2016-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Medion et CompuGroup Medical.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) CompuGroup Medical AG pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i przez Medion AG.
1 Dz.U. C 283 z 28.8.2017.