Sprawa T-443/22: Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2022 r. - PV/Prokuratura Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.380.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 października 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2022 r. - PV/Prokuratura Europejska
(Sprawa T-443/22)

Język postępowania: grecki

(2022/C 380/20)

(Dz.U.UE C z dnia 3 października 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: PV (przedstawiciel: adwokat P. Yatagantzidis)

Strona pozwana: Prokuratura Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji, czyli a) decyzji wydanej przez kolegium strony pozwanej w dniu 23 marca 2022 r. o sygnaturze 015/2022 oddalającej zażalenie złożone w dniu 3 grudnia 2021 r. na decyzję kolegium strony pozwanej z dnia 8 września 2021 r. o sygnaturze 090/2021; b) decyzji wydanej przez kolegium strony pozwanej w dniu 8 września 2021 r. o sygnaturze 090/2021; c) decyzji wydanej przez kolegium strony pozwanej w dniu 30 maja 2022 r. o sygnaturze 021/2022 i d) wszelkich innych powiązanych z nimi czynności lub zaniechań organów strony pozwanej;

- zasądzenie od strony pozwanej całkowitej kwoty 100 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; oraz

- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi i wniosku strona skarżąca i wnioskująca podnosi zarzuty identyczne z zarzutami podniesionymi w sprawie T-442/22, PU/Prokuratura Europejska.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.