Sprawa T-441/08: ICO Services v. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.195.18/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2010 r.

Postanowienie Sądu z dnia 21 maja 2010 r. - ICO Services przeciwko Parlamentowi i Radzie

(Sprawa T-441/08)(1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Decyzja nr 626/2008/WE - Wspólne ramy selekcji i udzielania zezwoleń dla operatorów systemów satelitarnej komunikacji ruchomej - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalność)

(2010/C 195/28)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: ICO Services Ltd (Slough, Berkshire, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: S. Tupper, solicitor)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: J. Rodrigues i R. Kaškina, pełnomocnicy) i Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: G. Kimberley i F. Florindo Gijón, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Wilderspin i A. Nijenhuis, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 626/2008/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (Dz.U. L 172, s. 15)

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) ICO Services Ltd pokrywa własne koszty oraz koszty Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 6 z 10.1.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.