Dz.U.UE.C.2019.16.40

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 13 listopada 2018 r. - Camomilla / EUIPO - CMT (CAMOMILLA)
(Sprawa T-44/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy CAMOMILLA - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy CAMOMILLA - Częściowe odrzucenie wniosku o unieważnienie - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Dowody - Skarga wzajemna - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 64 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001)

(2019/C 16/48)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Camomilla Srl (Buccinasco, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci M. Mussi i H. Chiappetta)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: L. Rampini i J. Crespo Carrillo, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Neapol, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci M. Franzosi, V. Jandoli, A. Stein i G. Rubino)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 listopada 2016 r. (sprawa R 2250/2015-5), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między CMT a Camomilla

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Skarga wzajemna zostaje oddalona.
3) Camomilla Srl i CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT) ponoszą, każda z nich, swoje własne koszty, jak również połowę kosztów Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
1 Dz.U. C 95 z 27.3.2017.