Sprawa T-439/13: Postanowienie Sądu z dnia 27 lutego 2014 r. - Fard i Sarkandi przeciwko Radzie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.142.55/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 maja 2014 r.

Postanowienie Sądu z dnia 27 lutego 2014 r. - Fard i Sarkandi przeciwko Radzie

(Sprawa T-439/13) 1

(2014/C 142/72)

Język postępowania: angielski

(Dz. U.UE C z dnia 12 maja 2014 r.)

Prezes siódmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 367 z 14.12.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.