Sprawa T-437/11: Golden Balls v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). - OpenLEX

Sprawa T-437/11: Golden Balls v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.336.19/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. - Golden Balls przeciwko OHIM - Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

(Sprawa T-437/11) 1

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GOLDEN BALLS - Wcześniejszy słowny wspól-notowy znak towarowy BALLON D'OR - Podobieństwo oznaczeń - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Wniosek o uchylenie złożony przez interwenienta - Artykuł 134 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem - Zakres badania przeprowadzanego przez izbę odwoławczą - Obowiązek rozpoznania odwołania w całości - Artykuł 8 ust. 5, art. 64 ust. 1 i art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009)

(2013/C 336/38)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Golden Balls Ltd (Londyn, Zjednoczone Króle-stwo) (przedstawiciele: M. Edenborough, QC, S. Smith, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Intra-Presse (Boulogne-Billancourt, Francja) (przedstawiciele: adwokaci P. Péters, T. de Haan i M. Laborde)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 maja 2011 r. (sprawa R 1310/2010-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Intra-Presse a Golden Balls Ltd.

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność punktu pierwszego sentencji decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 26 maja 2011 r. (sprawa R 1310/2010-1);
2)
Wniosek o uchylenie przedstawiony przez Intra-Presse zostaje oddalony.
3)
OHIM pokrywa, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Golden Balls Ltd, z wyjątkiem kosztów poniesionych przez Golden Balls Ltd w związku z wnioskiem o uchylenie na podstawie art. 134 § 3 regulaminu postępowania.
4)
Intra-Presse pokrywa, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Golden Balls Ltd w związku z wnioskiem o uchylenie na podstawie art. 134 § 3 regulaminu postępowania.
1 Dz.U. C 298 z 8.10.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.