Dz.U.UE.C.2018.445.14/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia z dnia 24 października 2018 r. - Bacardi / EUIPO - Palírna U zeleného stromu (42 BELOW)
(Sprawa T-435/12) 1

{Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego 42 BELOW - Niezarejestrowany wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy VODKA 42 - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/ 2009 [obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Używanie w obrocie handlowym - Stosowanie prawa krajowego przez EUIPO}

Język postępowania: angielski

(2018/C 445/17)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Bacardi Co. Ltd (Vaduz, Liechtenstein) (przedstawiciele: początkowo adwokat M. Reinisch, następnie adwokaci A. Parassina, L. Rigas i L. Lorenc)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: początkowo P. Geroulakos, następnie D. Gája i D. Walicka, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Palírna U zeleného stromu a. s., dawniej Granette & Starorežná Distilleries a.s. (Ústí nad Łabą, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat T. Chleboun)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 9 lipca 2012 r. (sprawa R 2100/2011-2), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Granette & Starorežná Distilleries a Bacardi.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Bacardi Co. Ltd pokrywa koszty postępowania.
1 Dz.U. C 379 z 8.12.2012.