Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.42

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 28 marca 2019 r. - Pometon/Komisja
(Sprawa T-433/16) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Europejski rynek stalowych materiałów ściernych - Decyzja stwierdzająca naruszenia art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG - Uzgadnianie cen w całym EOG - Postępowanie "hybrydowe" przesunięte w czasie - Domniemanie niewinności - Zasada bezstronności - Karta praw podstawowych - Dowód naruszenia - Jednolite i ciągłe naruszenie - Ograniczenie konkurencji ze względu na cel - Czas trwania naruszenia - Grzywna - Wyjątkowe dostosowanie kwoty podstawowej - Obowiązek uzasadnienia - Proporcjonalność - Równość traktowania - Nieograniczone prawo orzekania)

Język postępowania: włoski

(2019/C 164/43)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Pometon SpA (Maernesi Martellago, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci E. Fabrizi, V. Veneziano i A. Molinaro) Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Rossi i B. Mongin, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 25 maja 2016 r. C(2016) 3121 final dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz w art. 53 porozumienia EOG (sprawa AT.39792 - Stalowe materiały ścierne)

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 2 decyzji Komisji z dnia 25 maja 2016 r. C(2016) 3121 final dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz w art. 53 porozumienia EOG (sprawa AT.39792 - Stalowe materiały ścierne).
2) Kwotę grzywny nałożonej na Pometon SpA ustala się na 3 873 375 EUR.
3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
4) Każda ze stron pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 371 z 10.10.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.