Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.6.42/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 stycznia 2005 r.

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2004 r. przez Angelę Davi przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-433/04)

(2005/C 6/82)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 8 stycznia 2005 r.)

W dniu 22 października 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Angeli Davi zamieszkałej w Brukseli, reprezentowanej przez Lucasa Vogla, adwokata przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

– stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 2 lipca 2004 r., oddalającej skargę skarżącej z dnia 1 marca 2004 r., w której sprzeciwiła się decyzji odmawiającej jej awansu z grupy zaszeregowania C3 do grupy zaszeregowania C2, w ramach postępowania w sprawie awansów w roku 2003;

– o ile będzie to konieczne, stwierdzenie także nieważności pierwotnej decyzji organu powołującego z grudnia 2003 r. odmawiającej skarżącej awansowania z grupy zaszeregowania C3 do grupy zaszeregowania C2, w ramach postępowania w sprawie awansów w roku 2003;

– obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania w tej instancji.

Zarzuty i główne argumenty

Podniesione zarzuty i główne argumenty są identyczne jak te w sprawie T-432/04.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.