Sprawa T-425/09: Honda Motor v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.340.17/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 6 października 2011 r. - Honda Motor przeciwko OHIM - Blok (BLAST)

(Sprawa T-425/09)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BLAST - Wcześniejszy słowne, wspólnotowy i zarejestrowany w Beneluksie, znaki towarowe BLAST - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Nieznacznie odróżniający charakter wcześniejszych znaków towarowych)

(2011/C 340/33)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Honda Motor Co. Ltd (Tokio, Japonia) (przedstawiciel: adwokat M. Graf)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: M. Ahlgren, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Hendrik Blok (Oudenaarde, Belgia)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 lipca 2009 r. (sprawa R 1097/2008-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Hendrikiem Blokiem a Honda Motor Co. Ltd

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Honda Motor Co. Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
______

(1) Dz.U. C 312 z 19.12.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.