Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.44.73/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 października 2018 r. - Crédit agricole i Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Komisja
(Sprawa T-419/18 R)

Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Konkurencja - Euro Interbank Offered Rates (Euribor) - Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) - Oddalenie wniosku o zachowanie poufności pewnych informacji znajdujących się w decyzji stwierdzającej naruszenie art. 101 TFUE - Zasada domniemania niewinności - Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych - Brak fumus boni juris

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/96)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Crédit agricole (Montrouge, Francja), Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge) (przedstawiciele: J.-P. Tran Thiet, J. Jourdan, J.-J. Lemonnier, adwokaci, i M. Powell, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Mongin, M. Farley i F. van Schaik, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 278 i 279 TFUE żądanie zmierzające, po pierwsze, do zawieszenia wykonania decyzji Komisji C(2018) 2743 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w przedmiocie zastrzeżeń odnośnie ujawnienia informacji poprzez ich publikację, podniesionych przez Crédit agricole i Crédit agricole Corporate and Investment Bank na podstawie art. 8 decyzji przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji [sprawa AT.39914 - Instrumenty pochodne stopy procentowej dla euro (Euro Interest Rate Derivatives - EIRD)] i, po drugie, do nakazania Komisji wstrzymania się od publikacji mającej zawierać pewne poufne informacje wersji jej decyzji C(2016) 8530 final z dnia 7 grudnia 2016 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym [sprawa AT.39914 - Instrumenty pochodne stopy procentowej dla euro (Euro Interest Rate Derivatives - EIRD)].

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.