Sprawa T-416/22 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 18 października 2022 r. - Fresenius Kabi Austria i in. v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.463.53/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 grudnia 2022 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 18 października 2022 r. - Fresenius Kabi Austria i in./Komisja
(Sprawa T-416/22 R)

[Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Dyrektywa 2001/83/WE - Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających substancję czynną "roztwory hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji" - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru]

Język postępowania: angielski

(2022/C 463/79)

(Dz.U.UE C z dnia 5 grudnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Fresenius Kabi Austria GmbH (Graz, Austria) i 14 innych skarżących, których nazwy wymieniono w załączniku do postanowienia (przedstawiciele: adwokaci W. Rehmann i A. Knierim)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Escobar Gómez i K. Mifsud Bonnici, pełnomocnicy)

Przedmiot

We wniosku opartym na art 278 i 279 TFUE skarżący domagają się zawieszenia wykonania decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2022) 3591 final z dnia 24 maja 2022 r. dotyczącej, w ramach art. 107p dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r., pozwoleń na wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi zawierających substancję czynną "roztwory hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji", w następstwie oceny analizy bezpieczeństwa sporządzonej po wydaniu pozwolenia.

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.