Sprawa T-414/23: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2023 r. - Nordea Rahoitus Suomi/SRB

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.321.59/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2023 r. - Nordea Rahoitus Suomi/SRB
(Sprawa T-414/23)

Język postępowania: angielski

(2023/C 321/66)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Nordea Rahoitus Suomi Oy (Helsinki, Finlandia) (przedstawiciele: H. Berger, M. Weber i D. Schoo, lawyers)

Strona pozwana: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board - SRB)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez SRB w dniu 2 maja 2023 r., dokument nr SRB/ES/2023/23, wraz z załącznikami I, II i III, w zakresie, jakim dotyczą one w jakim dotyczą one składek uiszczonych przez skarżącą ex-ante;

- obciążenie SRB kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi strona skarżąca podnosi jeden zarzut, twierdząc, że SRB dopuściła się naruszenia art. 70 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 1  ze względu na niezastosowanie wiążącego pułapu 12,5 % do poziomu docelowego przy określaniu poziomu docelowego na 2023 r.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. 2014 L 225, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.