Dz.U.UE.C.2018.436.50/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Postanowienie Sądu z dnia 2 października 2018 r. - Karl Storz / EUIPO (3D)
(Sprawa T-413/17 INTP) 1

Postępowanie - Wykładania wyroku - Znak towarowy Unii Europejskiej - Wycofanie zgłoszenia do rejestracji - Umorzenie postepowania

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/71)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Karl Storz GmbH & Co. KG (Tuttlingen, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci S. Gruber i N. Siebertz)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: J. Ivanauskas, pełnomocnik)

Przedmiot

Wniosek o dokonanie wykładni wyroku z dnia 19 czerwca 2018 r., Karl Storz/EUIPO (3D) (T-413/17, niepublikowanego, EU:T:2018:356).

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie wniosku o dokonanie wykładni zostaje umorzone.
2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 277 z 21.8.2017.