Sprawa T-413/11: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2011 r. - Welte - Wenu przeciwko OHIM - Komisja (Przedstawienie okręgu składającego się z 12 gwiazd na niebieskim tle).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.298.20/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 października 2011 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2011 r. - Welte - Wenu przeciwko OHIM - Komisja (Przedstawienie okręgu składającego się z 12 gwiazd na niebieskim tle)

(Sprawa T-413/11)

(2011/C 298/36)

Język skargi: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 8 października 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Welte - Wenu GmbH (Neu-Ulm, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Kahl)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 12 maja 2011 r. - sprawa R 1590/2010-1;

– oddalenie odwołania Unii Europejskiej od decyzji Wydziału Unieważnień wydanej w przedmiocie wniosku o unieważnienie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego EDS EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES (i tym samym samego wniosku);

– obciążenie Unii Europejskiej kosztami postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku i postępowania odwoławczego, a pozwanego kosztami niniejszego postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Graficzny znak towarowy zawierający okrąg składający się z 12 gwiazd na niebieskim tle dla towarów z klas 7 i 12 - wspólnotowy znak towarowy nr 2 180 800

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: Komisja Europejska

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem art. 7 rozporządzenia nr 207/2009.

Decyzja Wydziału Unieważnień: Wniosek o unieważnienie rejestracji spornego wspólnotowego znaku towarowego został oddalony.

Decyzja Izby Odwoławczej: Odwołanie zostało uwzględnione i rejestracja spornego znaku została unieważniona.

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. g), h) i i) oraz art. 55 i 76 rozporządzenia nr 207/2009, art. 6 ter ust. 1 lit. c) konwencji paryskiej, a także zasady 37 lit. b) ppkt iv) rozporządzenia nr 2868/95, ponieważ wspólnotowy znak towarowy nie został zarejestrowany z naruszeniem art. 7 rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.