Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.53/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - mobile.de/EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)
(Sprawa T-412/18) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy mobile.ro - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy mobile - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 18 rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001)

(2019/C 305/63)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: mobile.de GmbH (Dreilinden, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Lührig)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: J. Crespo Carrillo i H. O'Neill, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Droujestvo S Ogranichena Otgovornos t "Rezon" (Sofia, Bułgaria) (przedstawiciele: adwokaci M. Yordanova-Harizanova i V. Grigorova)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 marca 2018 r. (sprawa R 111/2015-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" a mobile.de.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) mobile.de GmbH pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami postępowania poniesionymi przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon".
1 Dz.U. C 294 z 20.8.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.