Sprawa T-412/10: Roca v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-412/10: Roca v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.30/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. - Roca przeciwko Komisji

(Sprawa T-412/10) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Belgijski, niemiecki, francuski, włoski, niderlandzki i austriacki rynek instalacji sanitarnych do łazienek - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG - Koordynacja podwyżek cen i wymiana mających szczególne znaczenie informacji handlowych - Możliwość przypisania zachowania o znamionach naruszenia - Grzywny - Wytyczne w sprawie obliczania kwoty grzywien z 2006 r. - Waga naruszenia - Okoliczności łagodzące - Kryzys gospodarczy - Komunikat z 2002 r. w sprawie współpracy - Obniżenie kwoty grzywny - Znaczne zwiększenie wartości dowodów)

(2013/C 325/50)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Roca (Saint Ouen L'Aumone, Francja) (przedstawiciel: adwokat P. Vidal Martínez)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis i F. Castilla Contreras, a następnie F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis i F. Jimeno Fernández, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji Komisji C(2010) 4185 wersja ostateczna z dnia 23 czerwca 2010 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.092 - Instalacje sanitarne do łazienek) oraz żądanie obniżenia kwoty grzywny nałożonej na skarżącą w tej decyzji.

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność art. 2 ust. 4 lit. b) decyzji Komisji C(2010) 4185 wersja ostateczna z dnia 23 czerwca 2010 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.092 - Instalacje sanitarne do łazienek) w zakresie, w jakim Komisja Europejska ustaliła w nim kwotę grzywny nałożonej solidarnie na spółkę Roca bez uwzględnienia jej współpracy.
2)
Kwota grzywny nałożonej na spółkę Roca w art. 2 ust. 4 lit. b) decyzji C(2010) 4185 wersja ostateczna wynosi 6.298.000 EUR.
3)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
4)
Komisja Europejska pokrywa, poza własnymi kosztami, jedną trzecią kosztów poniesionych przez spółkę Roca.
5)
Roca pokrywa dwie trzecie własnych kosztów.
1 Dz.U. C 301 z 6.11.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.