Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.164.50/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 15 marca 2019 r. - Silgan Closures i Silgan Holdings/Komisja

(Sprawa T-410/18) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek opakowań metalowych - Decyzja o wszczęciu postępowania wyjaśniającego - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Niedopuszczalność)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 164/53)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Silgan Closures GmbH (Monachium, Niemcy), Silgan Holdings, Inc. (Stamford, Connecticut, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci H. Wollmann, D. Seeliger, R. Grafunder i V. Weiss)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Christoforou, B. Ernst, G. Meessen, C. Vollrath i L. Wildpanner, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2018) 2466 final z dnia 19 kwietnia 2018 r., na mocy której Komisja wszczęła postępowanie na podstawie art. 101 TFUE w sprawie AT.40522 - Pandora.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Postępowanie w sprawie wniosków o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta Republiki Federalnej Niemiec i Rady Unii Europejskiej zostaje umorzone.
3) Silgan Closures GmbH i Silgan Holdings, Inc., pokrywają, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską.
4) Republika Federalna Niemiec i Rada pokrywają własne koszty dotyczące wniosków o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.
1 Dz.U. C 285 z 13.8.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.