Sprawa T-410/16: Makhlouf v. Rada Unii Europejskiej. - OpenLEX

Sprawa T-410/16: Makhlouf v. Rada Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.221.23/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2017 r. - Makhlouf/Rada
(Sprawa T-410/16) 1

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko Syrii - Zamrożenie środków finansowych - Prawo do obrony - Prawo do skutecznej ochrony sądowej - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Prawo do poszanowania dobrego imienia - Prawo własności - Domniemanie niewinności - Ograniczenia wjazdu na terytorium Unii i przejazdu przez nie - Proporcjonalność)

Język postępowania: francuski

(2017/C 221/32)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Rami Makhlouf (Damaszek, Syria) (przedstawiciel: adwokat E. Ruchat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo S. Kyriakopoulou, G. Étienne i A. Vitro, następnie S. Kyriakopoulou i A. Vitro, a następnie S. Kyriakopoulou i J. Bauerschmidt, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre, L. Havas i R. Tricot, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE i zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji Rady WPZiB/2016/850 z dnia 27 maja 2016 r., zmieniającej decyzję 2013/255/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz. U. 2016, L 141, s. 125) i dalszych aktów wykonawczych do tej pierwszej w zakresie, w jakim dotyczą one skarżącego.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Rami Makhlouf pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.
3)
Komisja Europejska pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 371 z 10.10.2016.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.