Sprawa T-408/04: Skarga wniesiona dnia 4 października 2004 r. przez Anke Kröppelin przeciwko Radzie Unii Europejskiej. - OpenLEX

Sprawa T-408/04: Skarga wniesiona dnia 4 października 2004 r. przez Anke Kröppelin przeciwko Radzie Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.300.50/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 4 października 2004 r. przez Anke Kröppelin przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa T-408/04)

(2004/C 300/98)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2004 r.)

W dniu 4 października 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Anke Kröppelin zamieszkałej w Brukseli, reprezentowanej przez adwokatów Sebastiena Orlandiego, Alberta Coolena, Jean-Noëla Louisa i Etienne Marchala, z adresem do doręczeń w Luksemburgu przeciwko Radzie Unii Europejskiej,

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

– uchylenie decyzji Rady odmawiającej przyznania skarżącej dodatku zagranicznego za rozłąkę i praw jej przysługujących od momentu wstąpienia do służby z dniem 1 listopada 2003 r;

– obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Przed wstąpieniem do służby w Radzie, skarżąca zatrudniona była w Kancelarii kraju związkowego Meklemburgii - Pomorza Przedniego w Brukseli. Niniejszą skargą zaskarża ona decyzję odmawiającą przyznania jej dodatku zagranicznego za rozłąkę.

Na poparcie swojej skargi, skarżąca wskazuje na naruszenie art. 4 ust. 1 lit. a Załącznika VII do Regulaminu, polegającego na tym, że Rada nie wzięła pod uwagę tego, iż skarżąca znajdowała się w sytuacji wynikającej ze świadczenia pracy na rzecz innego Państwa. Skarżąca zarzuca ponadto naruszenie zasady równego traktowania i niedyskryminacji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.