Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.296.22/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2005 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 października 2005 r. - Fischer przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa T-404/03)(1)

(Urzędnicy - Skarga o uchylenie - Niezdolność do pracy - Praca na pół etatu z przyczyn zdrowotnych - Komitet ds. niezdolności do pracy - Skarga o zadośćuczynienie)

(2005/C 296/47)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2005 r.)

Strony

Strona skarżąca: Pia Fischer (Konz-Roscheid, Niemcy) [Przedstawiciel: C. Marhuenda, avocat]

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich [Przedstawiciel: M. Schauss, pełnomocnik]

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 10 kwietnia 2003 r. oraz z dnia 6 czerwca 2003 r., uznających, że skarżąca nie jest całkowicie trwale niezdolna do pracy, co uniemożliwia jej wykonywanie obowiązków odpowiadających zatrudnieniu na jej stanowisku i nakazujących jej podjęcie pracy na pół etatu z przyczyn zdrowotnych w sumie przez okres trzynastu tygodni, a także wniosek o zasądzenie symbolicznego 1 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona w całości.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 47 z 21.2.2004.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.