Sprawa T-403/19: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2019 r. - Fantuzzi/Parlament. - OpenLEX

Sprawa T-403/19: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2019 r. - Fantuzzi/Parlament.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.280.47/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 sierpnia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2019 r. - Fantuzzi/Parlament
(Sprawa T-403/19)

Język postępowania: włoski

(2019/C 280/65)

(Dz.U.UE C z dnia 19 sierpnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Giulio Fantuzzi (Correggio, Włochy) (przedstawiciel: M. Merola, avvocato)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Skarżący wnosi do Sądu o:

-
uznanie za niebyły lub stwierdzenie całkowitej nieważności aktu, o którym skarżąca została powiadomiona w drodze zaskarżonego komunikatu, poprzez który Parlament Europejski ponownie określił uprawnienia emerytalne z tytułu zaprzestania aktywności i nakazał odzyskanie kwoty wypłaconej na podstawie poprzedniego wyliczenia emerytury;
-
nakazanie Parlamentowi Europejskiemu zwrotu wszystkich kwot niesłusznie wstrzymanych, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonanego potrącenia, i zobowiązanie Parlamentu Europejskiego do wykonania wydanego wyroku i do podjęcia wszelkich inicjatyw, aktów lub środków koniecznych do zapewnienia natychmiastowego i pełnego przywrócenia pierwotnej wysokośc i świadczenia emerytalnego;
-
obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są podobne do podniesionych w sprawie T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlament.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.