Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.195.20/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 4 maja 2017 r. - JYSK/Komisja
(Sprawa T-403/15) 1

[Skarga o stwierdzenie nieważności - FEDER - Artykuł 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/ 2006 - Odmowa przyznania wkładu finansowego na realizację dużego projektu - Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za realizację projektu - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalność]

Język postępowania: angielski

(2017/C 195/26)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: JYSK sp. z o.o. (Radomsko, Polska) (przedstawiciel: adwokat H. Sønderby Christensen)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo R. Lyal, B.-R. Killmann i M. Clausen, a następnie R. Lyal i B.-R. Killmann, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie wniesione na podstawie art. 263 TFUE, zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2015) 3228 z dnia 11 maja 2015 odmawiającej przyznania wkładu finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na duży projekt "Europejskie centrum usług wspólnych - inteligentne systemy logistyczne", stanowiący część programu operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" stworzonego przez Rzeczpospolitą Polską w okresie programowania 2007-2013.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) JYSK sp. z o.o. pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 311 z 21.9.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.