Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.331.20/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 27 września 2011 r. - Brighton Collectibles przeciwko OHIM - Felmar (BRIGHTON)

(Sprawa T-403/10)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BRIGHTON - Słowne i graficzne krajowe znaki towarowe BRIGHTON i inne wcześniejsze oznaczenia BRIGHTON - Względne podstawy odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009)

(2011/C 331/37)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 12 listopada 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Brighton Collectibles, Inc. (Dover, Delaware, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat R. Delorey)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Felmar (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat D. Monégier du Sorbier)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 czerwca 2010 r. (sprawa R 408/2009-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu Brighton Collectibles, Inc. a Felmar.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Brighton Collectibles, Inc. pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).
3) Felmar pokrywa własne koszty.
______

(1) Dz.U. C 328 z 4.12.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.