Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.39.15/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2012 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 12 grudnia 2011 r. - Preparados Alimenticios del Sur przeciwko Komisji

(Sprawa T-402/11 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Wniosek o umorzenie należności celnych w przywozie pewnych artykułów spożywczych - Decyzja w przedmiocie przekazania sprawy organom krajowym - Wnioski o zastosowanie środków tymczasowych - Niedopuszczalność - Brak pilnego charakteru)

(2012/C 39/30)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Preparados Alimenticios del Sur, SL (Murcia, Hiszpania) (przedstawiciel: I. Acero Campos, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero Cruz i L. Bouyon, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, w tym zawieszenie wykonania pisma Komisji z dnia 29 czerwca 2011 r. informującego skarżącą o przekazaniu organom hiszpańskim sprawy dotyczącej jej wniosku o umorzenie należności celnych w przywozie w celu ustosunkowania się przez owe organy do tego wniosku.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.